Leverings- en factuurvoorwaarden CPB bvba

 1. Algemeen
  1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten door CPB bvba, met vennootschapszetel te 9620 Zottegem, Sluizeken 34, RPR Gent, Afdeling Oudenaarde en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0543.763.786 (hierna CPB genoemd).
  2. Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden en in het bijzonder van de algemene aankoopvoorwaarden van de klant. De toepassing van deze voorwaarden is voor CPB een essentiële voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst.
  3. Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig mits zij gebeurt op basis van een voorafgaande schriftelijke overeenkomst die door beide partijen werd ondertekend. Mochten één of meerdere clausules of een deel van de clausules van deze voorwaarden niet geldig zijn of mocht er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige clausules van deze voorwaarden. In dit geval dient de ongeldige bepaling gematigd te worden tot hetgeen wettelijk is toegestaan.
 2. Bestellingen – Annulatie
  1. De overeenkomst komt tussen partijen slechts tot stand na uitdrukkelijke bevestiging (hetzij schriftelijk, hetzij per e-mail) van de bestelling door CPB. Deze regeling doet geen afbreuk aan de gemeenrechtelijke regeling voor zover de klant consument is.
  2. Gehele of gedeeltelijke annulatie van de bestelling zal, onverminderd de toepassing van art. 8 en 9 van deze voorwaarden als contractbreuk worden beschouwd. In dit geval zal CPB gerechtigd zijn op integrale vergoeding van reeds gemaakte kosten en van gederfde winst. Deze wordt forfaitair vastgesteld op 10% van de overeengekomen verkoopprijs in geval van annulatie van standaardgoederen binnen de eerste week na bestelling en van 30% van de overeengekomen verkoopprijs van de bestelde goederen in geval van latere annulatie, onverminderd het recht van CPB om meerdere schade te eisen en er vergoeding voor te vorderen. In geval de klant een consument is zal CPB bij annulatie van de bestelling zonder reden of fout te wijten aan de klant, een soortgelijke schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant. In geval van speciale bestellingen of bestellingen buiten stock is de klant bij annulatie een vergoeding verschuldigd die forfaitair bepaald is op 100% van de overeengekomen verkoopprijs van de bestelde goederen, onverminderd het recht van CPB om meerdere schade te eisen en er vergoeding voor te vorderen.
  3. Elke wijziging van de bestelling na de totstandkoming van de overeenkomst kan een aanpassing meebrengen van prijs en/of leveringstermijn.
 3. Abonnementen – Verzorgingsplan
  1. Het afsluiten van een abonnement door het bestellen van een Care Personal Beauty verzorgingsplan houdt een overeenkomst met CPB gesloten voor bepaalde duur in, namelijk 12 maanden, die ingaat vanaf het onderschrijven van het abonnement. Betaling van de eerste maandelijkse vergoeding zal plaatsvinden op het moment van het onderschrijven van het abonnement. De klant-consument dient de volgende maandelijkse vergoedingen steeds te betalen uiterlijk op de dag van de maandelijkse verjaardag van het onderschrijven van het abonnement.
  2. CPB kan niet gehouden worden tot enige terugbetaling van een betaling in het geval de klant, omwille van omstandigheden die niet te wijten zijn aan CPB, van de dienstverlening in de betrokken periode geen gebruik heeft gemaakt.
  3. De overeenkomst in de vorm van een abonnement is intuitu personae aangegaan en kan derhalve niet worden overgedragen.
  4. De klant-consument kan zijn wil om over te schakelen naar een meer uitgebreide abonnementsformule (upgrade) te kennen geven aan CPB per e-mail (info@carepersonalbeauty.be). CPB zal naar best vermogen en rekening houdend met de mogelijkheden van het schoonheidsinstituut in kwestie, deze wijziging trachten door te voeren. De klant-consument kan na de eerste drie maand ook per e-mail (info@carepersonalbeauty.be) vragen om over te schakelen naar een meer beperkte abonnementsformule (downgrade), in welk geval CPB hiervoor in overleg met het schoonheidsinstituut in kwestie een oplossing zal proberen zoeken. In geen geval kan CPB evenwel worden gehouden tot terugbetaling of tot vrijwaring van de klant ten aanzien van het schoonheidsinstituut.
  5. Indien de klant-consument verandert van verblijf-/woonplaats in de loop van het abonnement en deze nieuwe plaats verder dan 25 km verwijderd is van het dichtstbijzijnde CPB-schoonheidsinstituut, probeert CPB ook hiervoor waar mogelijk een oplossing te vinden rekening houdend met de CPB-schoonheidsinstituten. Hiervoor dient de klant-consument CPB in kennis te stellen van de wijziging van woonplaats per e-mail (info@carepersonalbeauty.be).
  6. Indien de klant-consument verandert van verblijf-/woonplaats in de loop van het abonnement en een ander CPB-schoonheidsinstituut dichterbij ligt, ziet CPB zich bereid om indien mogelijk een oplossing te vinden rekening houdend met het schoonheidsinstituut in kwestie. Hiervoor dient de klant-consument CPB in kennis te stellen van de wijziging van woonplaats per e-mail (info@carepersonalbeauty.be). In geen geval kan CPB evenwel worden gehouden tot terugbetaling of tot vrijwaring van de klant ten aanzien van het schoonheidsinstituut.
  7. Het abonnement/het verzorgingsplan geldt voor een periode van 12 maanden en is stilzwijgend verlengbaar voor dezelfde periode tenzij de klant-consument zijn wil tot beëindiging ter kennis brengt conform hetgeen bepaald in artikel 3.8. van deze voorwaarden. Deze kennisgeving dient uiterlijk 14 dagen voor het verstrijken van de oorspronkelijke termijn of de verlengde termijn te gebeuren en dit onverminderd hetgeen hierna bepaald. Indien de klant-consument de overeenkomst aangegaan onder de vorm van een abonnement lopende de oorspronkelijke termijn van 12 maanden dan wel tijdens een verlengde termijn van 12 maanden vroegtijdig stopzet, zal CPB gerechtigd zijn een schadevergoeding aan te rekenen die gelijk is aan het verschil tussen hetgeen de consument betaald heeft voor het verzorgingsplan en de prijs volgens de consumentenprijslijst vermeld op de website van CPB in geval van individuele verkoop buiten abonnement voor de verzorgingen en producten die de klant reeds zal hebben ontvangen onverminderd het recht van CPB om meerdere schade aan te tonen en er vergoeding voor te eisen. Na stilzwijgende verlenging van het abonnement heeft de klant-consument het recht om de overeenkomst kosteloos op te zeggen mits inachtname van een opzegtermijn van 2 maand. Deze opzeg moet worden betekend aan CPB conform hetgeen voorzien in artikel 3.8. van deze voorwaarden.
  8. De kennisgeving van de wil tot stopzetten van het abonnement kan bij CPB, per e-mail met vermelding van alle persoonlijke gegevens en klantennummer (e-mailadres: info@carepersonalbeauty.be) of per aangetekende post (adres Sluizeken 34, 9620 Zottegem).
  9. Prijswijzigingen of wijzigingen in abonnementen zijn echter pas 30 dagen na kennisgeving van toepassing.
 4. Levering – Uitvoering
  1. De leveringstermijn die door CPB aan de klant wordt meegedeeld is louter informatief en niet bindend. Vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding in hoofde van de klant en kan geen grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst of weigering van de levering. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de gemeenrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten.
  2. In geval de partijen ten uitzonderlijke titel, conform artikel 1.3., een bindende leveringstermijn zouden hebben voorzien zal de klant met uitsluiting van elke andere vordering of vergoeding enkel gerechtigd zijn om van de bestelling af te zien in geval de effectieve leveringsdatum de oorspronkelijk vooropgestelde leveringsdatum met meer dan 30 kalenderdagen overschrijdt. Eventuele betaalde voorschotten m.b.t. geannuleerde bestelling zullen in dit geval door CPB worden teruggestort. Deze regeling doet geen afbreuk aan de gemeenrechtelijke regeling voor zover de klant een consument is.
  3. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst conform artikel 1.3., geschiedt de levering door afgifte van de goederen in het magazijn van CPB (ex works) te Zottegem. Het transport van de goederen gebeurt op eigen risico van de klant en de kosten van het transport van de goederen zijn steeds voor rekening van de klant. Deze regeling doet geen afbreuk aan de gemeenrechtelijke regeling voor zover de klant consument is.
  4. De levering wordt geacht gebeurd te zijn op het moment van de afgifte van de goederen. Indien de klant de goederen niet afhaalt binnen de 5 kalenderdagen na de kennisgeving van CPB dat de goederen afgehaald dienden te worden, worden de goederen geacht geleverd te zijn op de 5e kalenderdag na deze melding. Indien de goederen niet in ontvangst genomen zijn binnen de 5 kalenderdagen na de kennisgeving door CPB aan de klant dat de bestelling afgehaald kan worden, kunnen de goederen door CPB op het risico en op kosten van de klant worden opgeslagen. De stockagekost wordt bepaald op 2,5.EUR/dag, met dien verstande dat CPB steeds het recht heeft op een hogere vergoeding, indien zij bewijs voorlegt dat de reële kosten dit forfaitair bedrag overstijgen.
 5. Betaling
  1. Alle overeenkomsten worden geacht gesloten te zijn op de zetel van CPB waar eveneens alle facturen betaalbaar zijn.
  2. CPB kan haar professionele klanten voorschotten vragen.
  3. Behoudens afwijkende regeling conform art. 1.3., dient de betaling door de klant-consument te gebeuren uiterlijk op het moment van levering. Alle facturen gericht aan professionele klanten dienen betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen vanaf factuurdatum. Met nieuwe professionele klanten wordt onder rembours gewerkt en zij dienen dus hun facturen te betalen uiterlijk op het moment van levering. Voorschotfacturen dienen binnen de week na ontvangst van de factuur betaald te zijn.
  4. Niet-tijdige betaling maakt alle vorderingen van CPB ten opzichte van de klant, zelfs indien die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling en geeft CPB, van rechtswege zonder enige aanmaning, recht op intresten a rato van 1 % per maand vanaf de vervaldag en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR en dit onverminderd het recht van CPB om meerdere schade te bewijzen en er vergoeding voor te eisen en het recht van CPB om de overeenkomst te beëindigen.
  5. De klant blijft in alle gevallen hoofdelijk en voor alle sommen aansprakelijk voor de betaling van de facturen van CPB, ook indien CPB aanvaard heeft de facturen op te maken op naam van derden.
 6. Klachten en garantie
  1. Het protest tegen facturen dient op straffe van verval van het recht om te protesteren gemotiveerd per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum.
  2. Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is, dient elke klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen, of niet-conforme levering gemotiveerd en per aangetekend schrijven te worden verzonden uiterlijk de dag van de levering. Bij gebreke aan een klacht binnen voormelde termijnen geldt ieder (verder) gebruik en zelfs een gedeeltelijke ingebruikneming van de goederen of de werken onweerlegbaar als een daad van goedkeuring of aanvaarding. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.
  3. Klachten betreffende verborgen gebreken moeten omstandig gemotiveerd en per aangetekend schrijven verzonden worden aan CPB binnen de 8 dagen na ontdekking ervan en in ieder geval binnen het jaar na het plaatsen van de bestelling. Buiten deze termijn kan geen geldige klacht ingediend worden. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.
  4. In het geval van een rechtmatige, gegronde klacht behoudt CPB zich het recht voor om naar haar keuze de goederen te herstellen of te vervangen in plaats van over te gaan tot enige creditering. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.
  5. Behoudens in het geval van bedrog in hoofde van CPB, is haar aansprakelijkheid in het geval van een rechtmatige, gegronde klacht beperkt tot de directe bewezen schade van de klant. CPB is nooit aansprakelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt aan personen of zaken van derden, noch voor de schade te wijten aan zichtbare of verborgen gebreken van de geleverde goederen of werken of andere tekortkomingen, indien deze geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan het niet respecteren door de klant of diens aangestelden (andere dan CPB) van de normale gebruiksvoorwaarden en/of in acht te nemen voorzichtigheid. CPB kan ook nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot gevolgschade, schade wegens winstderving, schade wegens bedrijfsstagnatie etc. In ieder geval is de aansprakelijkheid van CPB beperkt tot de prijs van de bestelling zoals bepaald in de overeenkomst. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.
  6. CPB waarborgt de door haar geleverde producten tegen fabricagegebreken conform de garantie verstrekt door de leverancier-fabrikant (dewelke de klant verklaart voldoende te kennen).
 7. Risico-overdracht – Eigendomsoverdracht
  1. De overdracht van het risico gebeurt steeds op het moment en op de plaats van de levering, ongeacht het moment van de overdracht van de eigendom.
  2. De overdracht van de eigendom gebeurt op het moment van de volledige betaling van de hoofdsom, intresten en andere kosten door de klant. Tot zolang is de klant niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, met enig zakelijk recht, inbegrepen pand, te bezwaren en kan CPB deze bij voorrang terugnemen. De klant zal erover waken dat de identificatie van de goederen steeds mogelijk blijft. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing in geval van faillissement voor zover de goederen zich in natura bij de klant bevinden. Wanneer de goederen toch vervreemd of verwerkt zouden zijn, zal CPB gesubrogeerd zijn in de rechten van de klant resp. een volgrecht hebben; waarvoor de klant zich sterk maakt resp. garandeert dat die uitgeoefend zullen kunnen worden.
 8. Ontbinding
  1. CPB behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege ontbonden te beschouwen zonder voorafgaande ingebrekestelling in geval van faillissement, manifest onvermogen, (aanvraag tot) gerechtelijke reorganisatie of welkdanige belangrijke wijziging ook aan de financiële en/of juridische situatie van de klant die CPB redelijkerwijze kan doen twijfelen aan de mogelijkheid voor de klant om zijn financiële verplichtingen na te komen. In geval het vertrouwen van CPB in de solvabiliteit van de klant is geschokt door vorderingen in rechte tegen de klant of door andere manifeste acties die doen twijfelen aan of die het vertrouwen schenden in een goede uitvoering van de verbintenissen door de klant, behoudt CPB zich het recht voor om van de klant de nodige garanties te eisen. Indien de klant weigert, is CPB gerechtigd om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, onverminderd het recht van CPB om schadevergoeding te eisen. Indien de klant consument is, wordt hem eenzelfde recht toegekend.
  2. CPB behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege ontbonden te beschouwen indien blijkt dat de koper een ernstige contractuele tekortkoming maakt of in gebreke blijft om een contractuele tekortkoming te beëindigen of te remediëren binnen de 30 dagen na aangetekende ingebrekestelling hiertoe. Indien de klant consument is, wordt hem eenzelfde recht toegekend. Ingeval de overeenkomst om voormelde redenen ontbonden zou worden door CPB is de koper van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadeloosstelling van 30% van de prijs van de overeenkomst verschuldigd, onverminderd het recht van CPB om een hogere schade aan te tonen en er vergoeding voor te vorderen
  3. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten gevolge van een toerekenbare niet-nakoming in hoofde van de klant aan CPB een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van de overeengekomen prijs van de bestelling, onverminderd het recht van CPB om een hogere vergoeding te vorderen voor zover zij het bewijs hiervan bijbrengt. Indien de klant consument is, wordt hem een vergelijkbaar recht toegekend in het geval van een toerekenbare niet-nakoming in hoofde van CPB.
 9. Herroepingsrecht
  1. De klant-consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt, of in het geval van een levering van verschillende onderdelen, het laatste goed fysiek in bezit krijgt of, in geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, te rekenen, vanaf de dag na fysieke in bezitname van het eerste goed.
  2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant via een ondubbelzinnige verklaring per aangetekende post of per e-mail gericht aan één van bovenvermelde adressen CPB op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de verklaring te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die tot op dat moment gedaan zijn terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door CPB geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat CPB op de hoogte is gesteld van de verklaring. In ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. CPB heeft echter het recht te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  3. De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de klant de verklaring tot herroeping heeft verstuurd terug te zenden of te overhandigen op bovenstaand adres. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen worden betaald door de klant. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
  4. Dit herroepingsrecht geldt niet voor volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, voor goederen met een beperkte houdbaarheidsdatum, of goederen waarvan de verzegeling is verbroken, nu dit om gezondheids- en hygiënische redenen niet verantwoord is. De herroeping kan gebeuren volgens het volgende model, te versturen per aangetekende zending of per e-mail aan het adres van CPB: “Ik deel U hierbij mee dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (X), besteld op (X), ontvangen op (X), met bestelling nummer (X) herroep.” gevolgd door de naam, het adres en de handtekening van de klant en de datum.
 10. Persoonsgegevens
  1. Via de software van het huidanalyseapparaat van CPB zullen gevoelige en confidentiële persoonsgegevens in de zin van de GDPR-wetgeving verzameld worden van de klanten en prospecten van de klant-professioneel. De klant-professioneel machtigt CPB en verbonden ondernemingen (die worden gedefinieerd als zijnde: Berso nv met zetel te Leenstraat 51, 9620 Zottegem en ondernemingsnummer 997.038, Neolabo cvba met zetel te Sluizeken 34, 9620 Zottegem en ondernemingsnummer 0422.252.579, Models on Mission bvba met zetel te Sluizeken 34, 9620 Zottegem en ondernemingsnummer 0527.955.756) op definitieve en onherroepelijke wijze, om de klanten- en prospectengegevens (met inbegrip van de huidanalysegegevens) die via het gebruik van het apparaat opgeslagen worden, i) te mogen verzamelen, bijhouden en aanwenden voor commerciële en/of technische doeleinden eigen aan CPB of voormelde verbonden ondernemingen evenals voor innovatie en verbetering van het huidanalyseapparaat en ii) te mogen meedelen aan een ander instituut dat Care Personal Beauty producten en Care Personal Beauty verzorgingen verkoopt zodat de klant-consument niet opnieuw zijn of haar huid moet laten analyseren. Deze machtiging geldt zowel bij bruikleen, aankoop en/of huur van dit apparaat door de klant-professioneel.
  2. De klant-professioneel zorgt ervoor dat deze gegevens in overeenstemming met de regels inzake gegevensbescherming van zijn klanten en prospecten worden bekomen en dat zijn klanten en prospecten hun geïnformeerde instemming hiermee hebben gegeven. De klant-professioneel vrijwaart CPB en verbonden ondernemingen tegen vorderingen van zijn klanten en/of prospecten gebaseerd op de schending van de GDPR regelgeving.
  3. CPB verwijst tevens naar haar privacyverklaring en cookie-policy op haar website www.carepersonalbeauty.be.
 11. Toepasselijk recht en bevoegdheid
  1. Alle overeenkomsten gesloten met CPB worden enkel beheerst door Belgisch recht.
  2. In geval van een geschil omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en/of de beëindiging van voormelde overeenkomsten, zijn de rechtbanken van de zetel van CPB uitsluitend bevoegd. CPB behoudt zich echter het recht voor om ieder geschil voor te leggen aan de rechtbank van de zetel van de klant. In het geval van een geschil tussen CPB en een klant-consument is de rechtbank van de woonplaats van de klant-consument bevoegd om kennis te nemen van het geschil; dit onverminderd artikel 624 Ger.W.